بخش های درواخدسته بندی ها

ویژه برای سلامتمحصولات سلامت

تجهیزات پزشکی

ساکشن پزشکی hsp

350,000 تومان

تجهیزات پزشکی

ساکشن جراحی ۳۸ LPM

2,415,000 تومان
2,205,000 تومان

تجهیزات پزشکی

ساکشن جراحی ۶۰ LPM

4,515,000 تومان

سلامت

ترازو کفی

299,000 تومان

تجهیزات پزشکی

تخت زایمان

1,150,000 تومان

تجهیزات پزشکی

ساکشن پزشکی hsp

350,000 تومان

تجهیزات پزشکی

ساکشن جراحی ۳۸ LPM

2,415,000 تومان

سلامت

ترازو کفی

299,000 تومان

تجهیزات پزشکی

دستگاه سه کاره کرنل

165,000 تومان

سلامت

به نشین

16,000 تومان
15,000 تومان

تجهیزات پزشکی

فشار سنج نبض سنس

135,000 تومان
85,000 تومان

مصرف پزشکیمحصولات پزشکی

مطالب آموزشیمجله سلامت